Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van C2 dak- en renovatieprojecten

1. De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van een voorschot van 30% op het totale bedrag en na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken. In geval van twee of meer offertes dient er voor elke offerte een voorschot betaald te worden. De tussentijdse factuur bedraagt 30% en tot slot is er nog de afrekening die 40% bedraagt. 

2. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waar administratieve vergunningen te pas komen draagt C2 dak- en renovatieprojecten geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant. Alle huidige en toekomstige taksen en belastingen zijn ten laste van de klant. 

3. De klant dient er zorg voor te dragen dat voor de aanvang van de werken de werf vlot en bereikbaar is. Hij dienst tevens te zorgen voor afgifte op voorhand van de sleutel als de werf gesloten is. De werf dient door de klant in het voordeel van C2 dak- en renovatieprojecten gratis voorzien te worden van water en elektriciteit. De Opdrachtgever zorgt ervoor over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of af voer van bouwstoffen, materialen en werktuigen. 

4. Alle geleverde materialen blijven eigendom van C2 dak- en renovatieprojecten tot op het ogenblik van de volledige betaling. De klant staat vanaf levering op de werf in voor schade aan of vervreemding van deze goederen. 

5. Betwisting over leveringen, uitvoering of facturatie dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering, uitvoering en/of facturatie. C2 dak- en renovatieprojecten is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meet ontbonden worden. 

6. Annulatie kan enkel schriftelijk (email/brief) wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimumvergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. C2 dak- en renovatieprojecten behoudt zich het recht de uitvoering van een aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

7. Als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend worden overgemaakt aan C2 dak- en renovatieprojecten, wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn. C2 dak- en renovatieprojecten is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen in kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de kleur of het design, voor de opdrachtgever een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. De aansprakelijkheid m.b.t geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant versterkte waarborgen. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen 8 dagen aangetekend worden gemeld bij C2 dak- en renovatieprojecten, zoniet worden zij geacht aanvaard te zijn. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het het vervangen van elk stuk waarvan de constructie en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. De waarborg dekt evenwel niet: het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten en materialen. De schade veroorzaakt door overmacht. Een behandeling of de opzettelijke fout van het om even welk persoon, waaronder de klant of zijn aangestelde. Vorst- of vochtschade. Als de producten en materialen zijn gekocht of door de klant gekozen zonder toestemming en goedkeuring schriftelijk door C2 dak- en renovatieprojecten. C2 dak- en renovatieprojecten is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door slechte kwaliteit van materialen, verborgen gebreken of schade veroorzaakt door een ander persoon.

8. De bouwheer geeft hiermee uitdrukkelijk toestemming aan de aannemer om foto's van alle door hem gerealiseerde onderdelen van het gebouw voor publicitaire doeleinden (o.a. website, folders, flyers, advertenties, portfolio, e.d.) te mogen gebruiken. 

9. Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebrek aan effectieve betaling op de verplichte dag, loopt van echtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar tot datum van effectieve betaling. Bij gebrek aan tijdinge betaling is de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag met minimum van 500 (vijfhonderd) euro. 

10. Al onze prijsoffertes zijn vrijblijvend en verbinden C2 dak- en renovatieprojecten niet. 

Laatste update van deze online algemene voorwaarden: 10/04/2022

Let op: deze online algemene voorwaarden zijn louter informatief. De algemene voorwaarden bij de offerte zijn de meest recente (en dus de officiële) versie. Voor de meest recente versie te ontvangen kan u altijd een mailtje sturen naar info@c2projecten.be of een berichtje doen via ons contactformulier